Sponsors

bannerkluskens

advertentieversele14 01

Formulieren

De Zuiderling (Digital)

Privacy Policy

Privacy Policy 
Sierduivenclub Het Zuiden
Nederweert 25 mei 2018
 
Versie 1
 
Sierduivenclub Het Zuiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sierduivenclub Het Zuiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Er ligt dan een overeenkomst tussen Sierduivenclub Het Zuiden en de derde partij om privacy te waarborgen; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. - Als Sierduivenclub Het Zuiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens: - Adres: Laurierstraat 7, 6031 WG, Nederweert -Website: www.het-zuiden.sierduif.nl - E-mail: het-zuiden@sierduif.nl
 
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Sierduivenclub Het Zuiden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Uitvoering geven aan verschillende overeenkomsten; - Ervoor zorgdragen dat de sierduivensport goed kan worden beoefend; - Het beheren van onze sportrelaties; - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; - Informeren van de leden; - Individuele foto’s en foto’s van uw hok en van uw duiven plaatsen op de website; - Informatie door u gegeven via het secretariaat.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het uitvoeren van een overeenkomst. Denk dan aan de ledenovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sierduivenclub Het Zuiden de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Adres; - Nationaliteit; - Geslacht; - Mobiel nummer; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Geboortedatum; - Geboorteplaats; - Bankgegevens; - Overlijdensdatum (voor de ledenadministratie); - Nummer en type legitimatiebewijs; - Functie binnen Sierduivenclub Het Zuiden; - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uw persoonsgegevens worden door Sierduivenclub Het Zuiden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende: de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verstrekking aan derden 
 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - Het verzorgen van de internetomgeving; - Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
De gegevens blijven binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn

Sierduivenclub Het Zuiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Sierduivenclub Het Zuiden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; - Het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen

De meest actuele versie van deze Privacy Policy is te vinden op de site onder de link Privacy Policy Sierduivenclub Het Zuiden. Het kan voorkomen dat er wijzigingen zijn in de Privacy Policy, daarom is het altijd verstandig om de versie op de site te raadplegen.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Kalender Het-Zuiden

September 2020
Z M D W D V Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2013. All Rights Reserved by Sierduivenclub Het-Zuiden